Karaciğer Nakli Derneği

KARACİĞER NAKLİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

                               DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

                               MADDE 1.

Derneğin adı ‘  Karaciğer Nakli Derneği’dir.  Merkezi Malatya’dır.

DERNEĞİN  FAALİYET ALANI

MADDE 2.

Dernek sağlık ve sosyal alanlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

MADDE 3.

Dernek, Karaciğer Nakli’nin tanıtmak, Karaciğer Naklinde başarıyı arttırmak,  organ bağışı bilincini oturtmak ve arttırmak, transplantasyon cerrahisi alanında çalışmalar yapmak, bu alandaki eğitim, bilimsel çalışma, araştırma, sağlık hizmetleri ve koordinasyon düzeyini ülke çapında yükseltmek,  üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek, alanının ve üyelerinin haklarını korumak, Türkiye Karaciğer Nakli’nin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak,  organ nakli olmaya aday veya  olan ve/veya bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

                               Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

 1. Ülkemizde Karaciğer Naklinin tanınması ve transplantasyon cerrahisi alanında çalışmalar yapmak
 2. Karaciğer Nakli bilincini geliştirmek
 3. Karaciğer bağışı ve/veya organ bağışını arttırmak
 4. Karaciğer bağışı ve/veya organ bağışını arttırmak için koordinasyon sistemleri kurmak, burada çalışacak elemanların eğitimini sağlamak
 5. Karaciğer Nakli kapsamına giren konuları yurt çapında tanıtmak ve çözümlenmesini sağlamak
 6. Karaciğer Nakli alanını bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek
 7. Derneğin her türlü amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, üyelerinin ve uzmanlık alanının haklarının korunması amacıyla yargı, yasama ve yürütme organları nezdinde başvurularda bulunmak, görüş bildirmek, ihtar çekmek, gerekirse dava açmak
 8. Karaciğer Nakli uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve standardize edilmesi için çalışmak, bu amaçla yeterlik kurulu oluşturmak, sınavlar yapmak ve yeterlik belgesi vermek
 9. Karaciğer Nakli alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili tüm kurumların tıbbi ve kurumsal standartlarını geliştirmek ve desteklemek
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, Karaciğer Nakli alanında araştırma, inceleme, yayın yapmak, yayınları ve araştırmaları teşvik etmek, bu konularda destek almak, burs ve ödüller vermek
 11. Bu konularda çalışan transplantasyon cerrahi uzmanları ve benzeri ilgili kişileri dernek altında toplamak
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak
 13. Çalışmaların dünya standartlarından geri kalmaması için ve dernek üyeleri arasındaki bilgi alışverişi ve bu konularla ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacıyla kongreler, konferanslar, seminerler, paneller, eğitim kursları ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenen benzer faaliyetlere katkıda bulunmak
 14. Karaciğer Nakli’nin kapsadığı tüm alanlarda en yüksek mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek ve sürdürmek, konu ile ilgili tanı ve tedavi protokolleri ve kılavuzlar hazırlamak
 15. Karaciğer Nakli alanında ulusal sağlık politikaları oluşturulmasına katkıda bulunmak
 16. İlgili mevzuat ile belirlenen kurallar çerçevesinde Karaciğer Nakli alanında epidemiyolojik, deneysel ve klinik araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu araştırmalara bilimsel ve maddi destek sağlamak, gerektiğinde araştırma merkezleri kurmak
 17. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak , yardımlaşmak,  bilgi alışverişinde bulunmak, ortak kongre, kurs, sempozyum, seminer ve workshop’lar düzenlemek
 18. Üyelerin yurtdışında mesleki bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla geçici süreyle ilgili yerlere gitmelerini sağlamak
 19. Amacına uygun eğitim merkezleri ve üyelerin bir araya gelip, birlik beraberliğinin sağlanacağı lokal, misafirhane ve benzeri gibi yerleri açmak, bu amaçlarla taşınır ve taşınmaz mal edinmek, lüzümu halinde satmak ve bunları işletmek için gereken personeli tamin etmek
 20. Amacına uygun dergi, gazete, DVD,VCD, USB bellek, bilgisayar yazılımı ve benzeri gibi yazılı, sesli, görüntülü materyalleri, üyelerin ve tıp mensuplarının eğitimi amacıyla yayınlamak ve dağıtmak
 21. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
 22. Dernek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli durumlarda bankalardan kredi kullanmak
 23. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek
 24. Derneğin amacına uygun ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernekler ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak
 25. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak
 26. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernekler ve Vakıflar Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
 27. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek
 28. Üyelerinin bireysel ve mesleksel sorunlarını çözmede yardımcı olmak
 29. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve üyelerin bu etkinliklerden yararlanmasını sağlamak.
 30. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

ÜYELİKLER

                               MADDE 4.

Derneğin iki türlü üyesi vardır. Asil Üye ve Onursal üye.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.                                      Asil üyelik için aranan şartlar;

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
 2. 18 yaşını bitirmiş olmak
 3. Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu veya üyesi olmasına mani hali bulunmamak
 4. Karaciğer Nakline ve Organ Nakline ilgi duymak ve bunun geliştirilmesini sağlamak için çalışmaya niyetli olmak

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir.

Onursal üyelik :  Karaciğer Nakli konusunda katkılarda bulunmuş dernek üyesi olmayan  Türk ya da yabancı bilim adamları, derneğe maddi manevi katkı sağlayan özel ve tüzel kişiler Yönetim Kurulunun alacağı karar ile onursal üye olurlar. Onursal üyeler istedikleri taktirde ödenti verebilirler ve genel kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.

ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL

MADDE 5.

Derneğe asil üye olabilmek için aşağıdaki belgelerle Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.

1) Başvuru Formu

2) Nüfus Cüzdanı Sureti ve Türk Vatandaşı olmayanlar için ikamet belgesi

3) İki adet 4,5 x 6 cm ebatlarında renkli fotoğraf

4) Giriş aidatının ödendiğine dair belge/makbuz

Başvurular başvuru tarihini izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır ve karar ilgiliye, başvuru kabul edilmemişse gerekçesi ile birlikte, yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyen kişilerin Genel Kurul’a itiraz hakları vardır, üyeliğe kabul ile ilgili son kararı Genel Kurul verir. Üyelik hakları Üyeliğe kabul kararının bildirilmesi ile başlar. Üyeliğe kabul edilenler, üye defterine kaydedilir.

ÜYELİK AİDATI

MADDE 6.

Giriş ve yıllık aidatı 50 TL den az olmamak koşuluyla Genel Kurul tarafından belirlenir. Asil üyelerin, üyelik haklarından yararlanabilmeleri için her yıl belirlenmiş olan üyelik aidatını derneğe ödemeleri zorunludur.

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 7.

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üye kendi isteği ile dernekten istifa edebilir.

Dernek üyelerinin başlıca hakları ; Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılma, oy kullanma, dernek organlarına seçilebilme ve derneğin üyelerine tanıdığı imkanlardan yararlanabilme haklarıdır. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

Tüzel kişinin üye olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 8.

Dernek üyeleri aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ederler.

1) Genel Kurul tarafından belirlenmiş olan yıllık aidatı düzenli olarak ödemek

2) Dernek düzenine uymak, derneğin tüzüğüne ve amacına uygun davranmak, amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak

3) Mesleğini ve dernekle ilgili çalışmalarını bilimsel ve etik değerler çerçevesinde yürütmek

4) Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlara uymak

5) Geçerli mazeretleri dışında Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve derneğin yardımcı organları tarafından verilen görevleri yerine getirmek

                               ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

                               MADDE 9.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelik çıkma ve çıkarılma ile son bulur.

 1. Çıkma : Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 2. Çıkarılma :  Aşağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir:
 3. Derneğin onur, haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak
 4. Yüz kızartıcı eylemlerden hüküm giymek
 5. Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak
 6. Derneği bölücü işlemlere girişmek
 7. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
 8. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
 9. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek
 10. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
 11. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 10.

Derneğin Organları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Yardımcı Organlar

                                GENEL KURUL

MADDE 11.

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanlarda olağan
 2. Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul 3 yılda bir Mart ay’ı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü herhangi bir ilde de yapılabilir.

Yönetim kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

                               ÇAĞRI USULÜ

                               MADDE 12.

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

                MADDE 13.

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul’da yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 14.

Genel Kurulda aksine karar alınmamışsa oylama açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15.

                               Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek Organlarını seçmek
 2. Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşerek onaylamak veya red etmek ve  Yönetim Kurulunu ibra etmek
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi ve çalışma programını görüşerek aynen veya değiştirilerek kabul etmek
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek
 6. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylamak
 7. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilip verilmeyeceğini, verilecek ise bu  ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları belirlemek
 8. Dernek amblemini değiştirmek
 9. Giriş ve Yıllık üye aidatını belirlemek
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasına karar vermek
 11. Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek
 12. Dernek amaçlarına yönelik vakıf kurmak veya başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek
 13. Derneğin feshine karar vermek
 14. Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak
 15. Derneğin şubeler açmasına ve mevcut şubelerin kapatılmasına karar vermek ve bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek
 16. Derneği amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletme, sağlığa yönelik ticari işletme ve sosyal tesisler kurulması için Yönetim Kuruluna yetki vermek
 17. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 1. YÖNETİM KURULU

MADDE 16.

Yönetim Kurulu derneğin yürütme organı olup, tüzel kişiliğini temsil eder. Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oy ile üç yıl süreyle seçilir. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy aldığı taktirde, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kur’a çekilir. Yönetim Kurulunca seçilen üyeler kendi aralarında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Görev dağılımı konusunda Yönetim Kurulu üyeleri arasında uzlaşma olmaması durumunda, her pozisyon için  gizli oylama ile seçim yapılır. Üst üste üç dönemden fazla yönetim kurulu üyeliği yapılamaz. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinin istifa ya da başka nedenlerden dolayı boşalması halinde Genel Kurul’daki oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Yedek üyenin görevi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, gerekirse Yönetim Kurulu içerisinde yeniden görev dağılımı yapılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri tarafından 30 gün içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulu yılda 4 defadan az olmamak kaydıyla gerekli gördüğü zamanlarda ve tüm üyelere haber vererek toplanır.Toplantılar üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır.  Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde , başkanın oyu yönünde karar alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına bir yılda üst üste 3 kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17.

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak.

3) Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek.

4) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak , üyelere ve ilgili yerlere bildirmek.

5) Her yıl faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak

6) Bütçenin uygulanmasını sağlamak

7) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak

8) Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, lokal açmak, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, iktisadi, sağlıkla ilgili ticari ve sosyal işletmeler ile vakıflar kurmak veya bir vakfın kurucu üyeliğine katılmak

9) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarmaya karar vermek, onursal üyeleri belirlemek

10) Dernek çalışmalarını yürütmek amacıyla kalıcı ve geçici süreli ücretli personel çalıştırmak, hizmet satın almak ve bunların ücretlerini belirlemek

11) Dernekler mevzuatının gerektirdiği defterleri usulüne uygun şekilde tutmak

12) Dernek tüzüğünde belirtilen amaç  ve çalışma konularını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak, bu amaçla kurul, komite, görev grubu ve çalışma grubu gibi yardımcı organlar kurmak, başkan ve üyelerini atamak, faaliyetlerini denetlemek ve gerektiğinde lağvetmek

13) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

14) Gerekli görülen yerlerde şube açılması için Genel Kurul’a teklifte bulunmak ve şube kurucu üyelerini atamak, şubelerin faaliyetlerini denetlemek ve koordine etmek, gerektiğinde Şube Yönetim Kurullarını görevden almak ve şubelerin feshi için Genel Kurul’a öneride bulunmak

15) Yönetim Kuruluna bağlı yardımcı organlar, temsilcilikler ve dernek şubelerinin çalışmalarını düzenleyen ve dernek faaliyetleri için gerekli görülen yönetmelik ve yönergeler hazırlamak

16) Dernek çalışmalarının ve derneğe bağlı yardımcı organların faaliyetlerinin yürütülmesi için gerektiğinde profesyonel eleman ve kuruluşlar ile sözleşme imzalamak ve bu sözleşmelerin gerektirdiği maliyetleri karşılamak

17) Genel Kurul’un verdiği yetki ve ilgili mevzuatın izin verdiği kurallar çerçevesinde derneğin amacı ile ilgili federasyonlara, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olması veya ayrılması ile ilgili işlemleri yürütmek

18) Derneğin amaçları doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile, gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek

19) Benzeri yurtdışındaki kuruluşlar ile ilişkide bulunmak için yetkili makamlar nezdinde gerekli müracaatlarda bulunmak

20) Dernek faaliyetlerinin kolaylaştırılabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için gerekli durumlarda bankalardan kredi kullanmak

21) Dernek tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere kongre, okul, kurs, çalıştay, seminer, sempozyum, konferans, panel ve bilimsel ve eğitsel toplantılar ile çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve yayınlar yapmak

22) Yapılacak bilimsel, eğitsel ve mesleki etkinliklere ilişkin yıllık veya daha uzun süreli programlar yapmak, gerekirse bu etkinlikler için dernek yardımcı organlarına, şubelerine ve üyelerine yetki vermek

23) Alanı ile ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak, araştırma projelerini ve yayınları desteklemek, burs vermek, üyelerini yurtiçi ve yurtdışı bilimsel derneklere üye yapmak

24) Karaciğer nakli, organ nakli ve organ bağışı konularında farkındalığı, bilgi, bilinç düzeyini arttırmak için diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve topluma yönelik çalışmalar yapmak ve koruyucu sağlık hizmetlerinde bulunmak

25) Derneğin her türlü amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirilmesi, üyelerinin ve uzmanlık alanlarının haklarının korunması amacıyla yargı, yasama, yürütme organları nezdinde başvurularda bulunmak, görüş bildirmek, ihtar çekmek, gerekirse dava açmak

26) Üyelerden aidat toplamak, derneğe borçlarını ödemeyen üyeleri veya üçüncü kişileri kanuni yoldan takip etmek

27) Tüzük değişikliği için Genel Kurul’a öneride bulunmak

28) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak

29) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

C) DENETİM KURULU

MADDE 18.

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üyeleri arasından üç yıllık süre için seçilen 3 Asıl ve 3 Yedek Üyeden oluşur. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy aldığı taktirde, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kur’a çekilir. Denetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Üst üste 3 dönemden fazla Denetim Kurulu üyeliği yapılamaz.

Denetim Kurulu Asıl üyeliğinin istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalması halinde, Genel Kuruldaki oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.  Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Denetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Denetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19.

Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde yer alan amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı, işlemlerin dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapılıp yapılmadığını, hesap, defter ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Üç yıllık faaliyet dönemi sonunda hazırlanan denetim raporu, Genel Kuruldan en geç 7 gün önce Yönetim Kuruluna verilir ve bu rapor Genel Kurulda Denetim Kurulu başkanı veya bir üyesi tarafında sunulur. Denetleme sırasında kanun, yönetmelikler ve dernek tüzüğüne aykırı işlemlerin tespit edilmesi halinde, denetim Kurulu Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma hakkına sahiptir.

YARDIMCI ORGANLAR

MADDE 20.

Dernek çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla, sürekli veya sınırlı süreyle görev yapan kurul, komite, komisyon, görev grubu ve çalışma grubu gibi yardımcı organlar oluşturulur. Yardımcı organlar, Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak ve Yönetim Kurulunun denetiminde görev yaparlar. Yönetim Kurulu, yardımcı organların başkanları veya başkanın mazereti durumunda üyelerinden birisi, alanları ile ilgili konuların görüşüldüğü Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılabilir. Ancak oy kullanma hakları yoktur ve karar defterini imzalayamazlar. Aşağıdakilere ek olarak yönetim Kurulu tarafından değişik görevler sahip yardımcı organlar kurulabilir.

 1. Bilimsel Çalışma Grupları : Dernek tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Karaciğer Nakli, Organ Nakli ve Organ bağışı ile ilgili konularda bölgesel, yurt genelinde veya uluslararası epidemiyolojik, klinik ve deneysel araştırma ve çalışmalar yapmak, bilgi üretmek ve yaymak, ilgili konularda Türkiye’ye ait bilimsel ve klinik uygulama standartları saptamak, kılavuzlar hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve dernek bünyesindeki diğer yardımcı organlara danışmanlık yapmak ve sağlık politikaları oluşturmak amacıyla bilimsel çalışma grupları kurulur. Çalışma Gruplarının kurulması ve faaliyetlerine ilişkin konular Yönetim Kurulu tarafında çıkarılan bir yönetmelik ile belirlenir.
 2. Dergi ve Yayın Kurulu : Yönetim Kurulu tarafından atanan bir başkan ve yeterli sayıda üyeden oluşur. Derneğe ait bir yayın organı çıkarmak, dergiyi ve eklerini düzenli olarak yayınlamakla görevlidir. Kurul Başkanı derginin editörüdür. Kurul ayrıca derneğe ait yayın, kitap ve broşürleri de hazırlık aşamasında kontrol ve koordine eder, yayın için Yönetim Kurulunun onayına sunar.
 3. Yeterlilik Kurulu : Karaciğer Nakli uzmanlık eğitiminin standartlarını oluşturmak, korumak ve yükseltmek, kalite denetimi sağlamak, akreditasyon çalışmalarında bulunmak, uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart sınav yapmak, Karaciğer Nakli yeterlilik belgesini vermek ve sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımı özendirmek ve denetlemek amacıyla derneğe bağlı olarak faaliyet gösteren özerk bir kuruldur. Kurulun üyeleri, organları, çalışma alanları ve usulleri, görev ve yetkileri Yeterlilik Kurulu Yönergesi ile düzenlenir.

ŞUBELER

MADDE 21.

Şubeler, dernek amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimdir.

ŞUBELERİN KURULUŞU

MADDE 22.

Şubeler Derneğin en az 15 Asil üyesinin ikamet ettiği bir il veya birkaç ilden oluşan bir bölgede, dernek Genel Kurulundan alınan kuruluş kararına istinaden dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen en az üç kişilik ‘kurucular kurulu’ tarafından kurulur. Kurucu üyeler, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler ile başvururlar. Bu başvuruya dernek tüzüğü de eklenir. Şubeler dernek tüzüğünü aynen kabul etmek zorundadırlar. Sadece şubenin yeri ve adresi yazılı olan maddede değişiklik yapılabilir.

ŞUBELERE ÜYELİK

MADDE 23.

Bu tüzükte Madde 4.’de belirtilen Asil üyelik koşullarına uygun herkes, gene Madde 5. de belirtilen belgeler ile  şubeye üye olabilir. Üyelik başvurusu, şube Yönetim Kurulu tarafından en geç 30 gün içinde görüşülerek karara bağlanır ve karar, başvuru kabul edilmemişse gerekçesi ile birlikte, ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyen kişilerin şube Genel Kurul’una itiraz hakları vardır. Üyeliğe kabul ile ilgili son kararı Genel Kurul verir.

Şube üyelerinin her yıl belirlenmiş olan üyelik aidatını şubeye ödemeleri zorunludur. Yıllık aidat, dernek üyelik aidatından daha fazla olamaz. Şube üyeleri, üye defterine kaydedilir ve güncel üye listeleri her yıl Ekim ayına kadar dernek Yönetim Kuruluna bildirilir.

Her üye yazılı olarak bildirmek koşuluyla şube üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Medeni haklar ile dernekler kanununun belirttiği nedenlerle derneklere üye olma hakkının kaybedilmesi durumunda şube üyeliği kendiliğinden sona erer. Ayrıca Madde 9’ da belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde şube üyeliğine şube Yönetim Kurulu kararı ile son verilebilir.

DERNEK İLE İLİŞKİLER

MADDE 24.

Şubeler bu tüzükle ve sonradan yapılabilecek tüzük değişiklikleriyle dernek Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Dernek Yönetim Kurulunun şubeler üzerinde idari, mali ve bilimsel yönden her zaman ve her şekilde denetim ve inceleme yetkisi vardır. Dernek Yönetim Kurulu, gerektiğinde salt çoğunlukla karar alarak şubelerin Yönetim Kurullarını geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir.

Şubelerin tüzük amaçlarının gerçekleşmesine yönelik çalışmalarına dernek Yönetim Kurulu tarafından bilimsel ve maddi destek yapılabilir. Şubeler dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan müşterek çalışma programlarına uymak, dernek çalışmalarını her türlü olanakları ile maddi ve manevi olarak desteklemek ve yıllık çalışma programlarını tatbik etmek hususunda dernek Yönetim Kurulu ile işbirliği yapmak zorundadır.

Şubelerin genel çalışma programı içerisindeki faaliyetleri mahallidir. Hiçbir şube, diğer bir şubeyi veya dernek Yönetim Kurulunu ilzam edecek faaliyetlerde bulunamaz.

ŞUBELERİN KAPATILMASI

MADDE 25.

Dernek tüzüğüne, amacına ve çıkarlarına, dernek Yönetim Kurulu kararlarına ve ilgili mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan veya dernek amacını gerçekleştirmek için yeterli çalışma yapmayan şubeler, dernek Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine veya resen dernek Genel Kurul kararı ile kapatılabilir. Ayrıca dernek Genel Kurul kararı ile tüm şubelerin faaliyetlerine son verilebilir. Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları, taşınır ve taşınmaz malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim işlemi, şubenin son Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa, bu mallar yeni şubeye devredilir.

ŞUBENİN ORGANLARI

MADDE 26.

Şubeler aşağıdaki organlardan oluşur :

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetim Kurulu
 1. ŞUBE GENEL KURULU

MADDE 27.

Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar ve denetim organı olup, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu üç yılda bir olağan olarak, veya Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda aldığı kararla olağanüstü olarak toplanır. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını dernek Genel Kurul’undan en az 2 ay önce tamamlamak zorundadır. Genel Kurullarını zamanında yapmayan şubeler hakkında soruşturma başlatılır. Genel Kurul çağrı usülü, toplantı yeter sayısı, toplantının yapılış usulü, toplantıda görüşülecek konular, oy kullanma, karar alma usulleri ve nerelerde toplanabileceği dernek Genel Kurulu gibidir.  Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, Genel Kurul Sonuç Bildirimi toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek Yönetim Kuruluna gönderilir.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 28.

a) Tüzükte belirtildiği şekilde dernek amacına yönelik çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak

b) Şube organlarını seçmek

c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşerek onaylamak veya red etmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek

d) Yönetim Kurulu tarafından gelecek dönem için hazırlanan bütçeyi ve çalışma programını görüşerek, aynen veya değiştirerek kabul etmek

e) Şubenin diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebepler ile her zaman görevden almak

f) Şubenin hesaplarını tetkik ve tasdik etmek

g) Şube üyeliğine kabul edilmeyenlerin veya üyelikten çıkarılanların itirazları hakkında son kararı vermek

h) Giriş ve yıllık üyelik aidatı belirlemek

i) Şube Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen diğer önerileri karara bağlamak

j) Gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu’na ek görev ve yetki vermek

k) Şubenin feshi ve şube mallarının genel merkeze devri için dernek Genel Kurula öneride bulunmak

 • ŞUBE YÖNETİM KURULU

MADDE 29.

Şube Genel Kurulu tarafından üç yıllık süreyle seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy aldığı taktirde, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kur’a çekilir. Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin, dernek asil üyesi olmaları gerekir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Şubeyi ve Yönetim Kurulunu, şube başkanı temsil eder. Şube Yönetim Kurulu üyeliğine sayısal sınırlama olmaksızın yeniden seçilmek mümkündür.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinin istifa ya da başka nedenlerden dolayı boşalması halinde Genel Kurul’daki oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri tarafından 30 gün içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır.

Şube Yönetim Kurulu yılda 4 defadan az olmamak kaydıyla gerekli gördüğü zamanlarda ve tüm üyelere haber vererek toplanır. Toplantılar üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır.  Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oyu yönünde karar alınır. Şube Yönetim Kurulu toplantılarına bir yılda üst üste 3 kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 30.

Şube Yönetim Kurulu, şubeye ait ve şube kapsamında kalmak ve tüzük, dernek Yönetim Kurulu kararları ve ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla her türlü işlemi yapmaya yetkilidir. Şube Yönetim Kurulu aldığı kararlardan dolayı üyelerine, yasalara ve 3. Şahıslara karşı doğrudan sorumludur.

a) Tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapmak

b) Şube Genel Kurul’unu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek

c) Şube Genel Kurul’unda alınan kararları uygulamak

d) Dernek Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri yerine getirmek

e) Şube adına gelir tahsis etmek, harcamalara karar vermek, şubenin gelir ve gider hesaplarını tutmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak

f) Şubeye üye alınmasına ve son karar Şube Genel Kurul tarafından verilmek üzere üyelikten çıkarmaya karar vermek

g) Şube merkez işlerini yürütmek için bina kiralamak, ücretli personel çalıştırmak, hizmet satın almak

h) Üyelerinin mesleki gelişmelerini sağlamak ve aralarındaki bağları güçlendirmek için bilimsel, eğitsel ve sosyal toplantılar düzenlemek

i) Mesleki ve bilimsel etkinliklere ilişkin yıllık programlar hazırlamak ve dernek Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak

j) Karaciğer nakli, organ nakli ve organ bağışı konularında farkındalığı, bilgi ve bilinç düzeyini artırmak için diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve topluma yönelik çalışmalar yapmak

k) Derneğin amaçları doğrultusunda ve Dernek Yönetim Kurulunun onayı ile şubenin bulunduğu bölgedeki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle ilişki kurmak ve sürdürmek

l) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

ŞUBE DENETİM KURULU

MADDE 31.

Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından üç yıl süre ile seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy aldığı taktirde, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kur’a çekilir. Şube Denetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Şube Denetim Kurulu üyeliğine sayısal sınırlama olmaksızın yeniden seçilmek mümkündür.

Şube Denetim Kurulu asıl üyeliğinin istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalması halinde, Genel Kuruldaki oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.  Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Şube Denetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.  Şube Denetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır.

ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 32.

Şube Denetim Kurulu, şubenin dernek tüzüğünde yer alan amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı, işlemlerin dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapılıp yapılmadığını, hesap, defter ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve toplandığında Şube Genel Kuruluna sunar. Denetleme sırasında kanun, yönetmelikler ve dernek tüzüğüne aykırı işlemlerin tespit edilmesi halinde, Şube Denetim Kurulu, Şube Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma hakkına sahiptir. Ayrıca dernek Denetim Kurulunun da şube işlemlerini denetleme yetkisi vardır.

DERNEĞİN GELİRLERİ, GİDERLERİ VE MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN HESAP DÖNEMİ

MADDE 33.

Derneğin hesap dönemi 1 takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yıl sonunda ( 31 Aralık) işletme hesabı esasına göre kayıt tutulması halinde Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen ‘İşletme Hesabı Tablosu’, bilanço esasına göre kayıt tutulması durumunda ise Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 34.

 1. Üye aidatları
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile  derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
 3. Dernek tarafından düzenlenen kongre, okul, kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel, eğitsel ve sosyal toplantılardan elde edilen gelirler
 4. Dernek tarafından düzenlenen sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler
 5. Dernek tarafından düzenlenen piyango gelirleri
 6. Dernek tarafından yapılan yayınlar, araştırmalar ve basılan kitap ve dergilerden elde edilen gelirler
 7. Dernek internet sayfası ile basılı elektronik yayınlardan elde edilen gelirler
 8. Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malvarlıklarından elde edilen gelirler
 9. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine  uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
 10. Derneğin sahip olduğu iktisadi ve ticari işletmelerden, sosyal tesislerde, vakıflardan, ortaklıklardan ve ortak girişimlerden elde edilen gelirler
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar
 12. Diğer gelirler

DERNEĞİN GİDERLERİ

MADDE 35.

 1. Genel Kurul giderleri
 2. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu giderleri
 3. Dernek yardımcı organlarının faaliyetleri için gerekli olan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan giderler
 4. Yönetim Kurulu kararı ile dernek şubelerine yapılan ödemeler
 5. Yönetim Kurulu kararı ile dernek temsilcilerine yapılan ödemeler
 6. Kongre ve diğer bilimsel ve eğitsel ve sosyal toplantıların organizasyonu için gerekli masraflar
 7. Sosyal faaliyet organizasyonu için gerekli masraflar
 8. Organ nakli, Karaciğer Nakli ve Organ bağışı konusunda diğer sağlık çalışanlarına, hastalara, topluma yönelik yapılan etkinliklerin giderleri
 9. Organ nakli, Karaciğer Nakli ve Organ bağışı konularında faaliyet gösteren diğer dernek, topluluk, federasyon vb. yapılan katkı giderleri
 10. Derneğin yayın organı veya Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılacak diğer dergi, kitap, broşür, bülten ve yayınların giderleri
 11. Burs, yayın desteği ve araştırma giderleri
 12. Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyelerinin ulusal ve uluslararası derneklere üyelik giderleri
 13. Yönetim Kurulu kararı ile derneği temsilen ulusal ve uluslararası toplantılara katılan üyelerin masrafları
 14. Dernek merkezine ve diğer taşınmazlara ait kira, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet vb. giderleri
 15. Büro malzemeleri ve demirbaş giderleri
 16. Kamu görevlisi olmayan dernek Yönetim ve Denetim kurulları başkan ve üyelerine ödenecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminat
 17. Personel, maaş, sigorta ve ulaşım giderleri
 18. Muhasebe ve hukuk danışmanlığı giderleri
 19. Sekreterya hizmeti ve proje danışmanlığı giderleri
 20. Dernek internet sayfası ve haberleşme giderleri
 21. Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği giderler

GELİR VE GİDERLERİN İZLNEMESİNDE UYULACAK İLKELER

MADDE 36.

Derneğin her türlü geliri ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde alındı belgesiyle toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için ise (Dernekler Yönetmeliği Ek 13’de örneği bulunan) ‘Gider makbuzu’ veya ‘ Banka Dekontu’ gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği Ek 14’te bulunan) ‘Ayni Yardım Teslim Belgesi’ ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği Ek 15’te bulunan) ‘ Ayni Bağış Alındı Belgesi’ ile kabul edilir.

Alındı ve harcama belgeleri usulüne uygun şekilde deftere kaydedilir ve beş yıl süre ile saklanır.

Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurul kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek 19’da yer alan) ‘Yetki Belgesi’ dernek tarafından ‘iki nüsha’ olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok 1 yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘Alındı Belgeleri’ (Dernekler Yönetmeliği Ek 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Derneğin nakit varlığı, Yönetim Kurulunun kararıyla dernek adına milli bankalara mevduat olarak yatırılır ve/veya devlet tahvili ya da hazine bonosu alınarak bir bankanın kasasında dernek adına saklanır. Devlet güvencesi olmayan tahvil veya diğer yatırım araçlarına para yatırılamaz. Bankalardan para çekilmesinde başkan ve/veya sayman üyenin imzası gereklidir.

YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

MADDE 37.

Dernek, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na uygun olarak tüzüğünde belirtilen amacı ve bu amaca yönelik çalışma konularını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, sendikalardan ve meslek kuruluşlarından maddi yardım alabilir ve Yönetim Kurulu kararı ile adı geçen kurum ve kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir. Dernek 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projeler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ya da nakdi katkı alabilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALINMASI

MADDE 38.

Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 39.

Dernek amacına uygun faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu kararı ile ticari bankalardan, finans kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden kredi / borç alabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ŞUBELERİN GELİR VE GİDERLERİ

MADDE 40.

Şubelerin gelir ve giderleri kendilerine aittir. Şube gelirleri üye aidatları, bağışlar ve düzenlenen bilimsel ve sosyal toplantılardan sağlanır. Dernek tüzüğünde yer alan mali hükümler, şube ve çalışma alanı kapsamında kalmak üzere şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.  Şube faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, gerekirse Yönetim Kurulu kararı ile dernek bütçesinden şubelere pay ayrılabilir veya şube gelirlerinden dernek bütçesine para aktarılabilir. Şubeler hiçbir şekilde borçlanamaz.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE 41.

Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek 21’de bulunan)  ‘Dernek Beyannamesi’ dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. Şubeler, mülki idare amirliğine verdikleri beyannamenin bir örneğini dernek Yönetim Kuruluna da vermek zorundadır. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda beyannamede belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığı’nın ve derneğin internet sayfasında yayımlanır.

DEFTER VE KAYITLAR

DEFTER TUTMA ESASLARI

MADDE 42.

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen sınırı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, yıllık brüt gelirin üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşmesi halinde, takip eden yıldan itibaren işletme esasına dönülebilir.  Mevzuatta belirtilen sınıra bağlı kalmaksızın, Yönetim Kurulu kararı ile de bilanço esasına göre defter tutulabilir. Dernek şubeleri, dernekle aynı esasta defter tutarlar. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükmüne göre defter tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 43.

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler :
 2. Üye kayıt defteri : Derneğe üye olanların kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.  Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenebilir.
 3. Karar defteri : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 4. Evrak kayıt defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar, çıktısı alınmak kaydıyla saklanır.
 5. İşletme Hesabı defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 7. Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.

Alındı belgesi kayıt defteri ile Demirbaş Defteri’nin tutulması zorunlu değildir.

 • Bilanço esasında tutulacak defterler:
 • (A) bendinin, 1,2,3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler, bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usülü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ

MADDE 44.

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına, sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER

MADDE 45.

 1. Genel Kurul  Sonuç Bildirimi : Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ( Dernekler Yönetmeliği Ek 3 ‘te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi  ve ekleri mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul Sonuç Bildirimine ;
 2. Divan heyeti tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği
 3. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu tarafından imzalanmış örneği eklenir.
 4. Taşınmazların bildirilmesi : Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde Dernekler Yönetmeliği Ek 26’da sunulan ‘Taşınmaz Mal Bildirimi’ doldurulmak suretiyle  mülki idare amirliğine bildirilir.
 5. Yurtdışından  Yardım Alma Bildirimi : Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda, yardım alınmadan önce Dernekler Yönetmeliği Ek 4’te bulunan ‘Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’ iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği Dernekler Yönetmeliği Ek 23’te belirtilen ‘Proje Bildirimi’ne eklenerek, protokol tarihini izleyen 30 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
 7. Değişikliklerin Bildirilmesi : Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek 24’te belirtilen) ‘ Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi’; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler      ( Dernekler Yönetmeliği Ek 25’te belirtilen) ‘ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi’ doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

TEMSİLCİLİK

MADDE 46.

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel kurulunda temsil edilmez.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 47.

Derneğin iç denetimi, Denetim Kurulu tarafından yılda en az bir defa yapılır.  Genel Kurul veya Yönetim Kuruluda, gerek görülen hallerde iç denetim yapabilir veya bağımsız denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 48.

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin hazır bulunması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.  Genel Kurulda değişiklik teklifleri maddeler ve /veya bir bütün halinde açık olarak oylanır. Değişiklik tekliflerini kabul edilmesi için toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin oyu gerekir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

DERNEĞİN FESHİ

MADDE 49.

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda fesih oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN TASFİYESİ

MADDE 50.

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.  Bu işlemlere feshe uygun Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına ‘Tasfiye halinde Karaciğer Nakli Derneği’ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mali ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklarının hangi kurum veya kuruluşa devredileceği fesih kararı alan Genel Kurul tarafından belirlenir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, tasfiye kurulu tarafında durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

                               MADDE 51.

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 52.

Bu tüzük değişiklikleri 27 Mart 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Başkan                                                YAMAN TOKAT

Başkan Yardımcısı            SEZAİ YILMAZ

Genel Sekreter                                DENİZ BALCI

Sayman                                               BURAK IŞIK

Üye                                       REMZİ EMİROĞLU
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073743103 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-language:EN-US;} h1 {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-link:”Başlık 1 Char”; mso-style-next:Normal; margin-top:24.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan lines-together; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:14.0pt; font-family:”Cambria”,”serif”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; color:#365F91; mso-font-kerning:0pt; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-link:”Üstbilgi Char”; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 8.0cm right 16.0cm; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:36.0pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-language:EN-US;} span.Balk1Char {mso-style-name:”Başlık 1 Char”; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:”Başlık 1″; mso-ansi-font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:”Cambria”,”serif”; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-hansi-font-family:Cambria; color:#365F91; mso-fareast-language:EN-US; font-weight:bold;} span.stbilgiChar {mso-style-name:”Üstbilgi Char”; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Üstbilgi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:123425084; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1980661778 -1714246806 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l0:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l0:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l0:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l0:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l0:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l0:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1 {mso-list-id:214196813; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:285400728 905580990 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.8pt; text-indent:-36.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:142.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:178.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:214.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:250.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:286.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:322.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:358.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l1:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:394.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2 {mso-list-id:439036775; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:842137954 -1950458504 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l2:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l2:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3 {mso-list-id:479924246; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:762582014 599154294 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l3:level1 {mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:106.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:142.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:178.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:214.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:250.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:286.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:322.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:358.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l3:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:394.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4 {mso-list-id:488445133; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1073252338 1763051866 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l4:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l4:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5 {mso-list-id:617955595; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-175243242 -892709802 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l5:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l5:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6 {mso-list-id:676621152; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:11283288 101328336 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l6:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l6:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7 {mso-list-id:849877558; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1725034710 -1758029958 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l7:level1 {mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:106.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:142.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:178.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:214.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:250.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:286.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:322.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:358.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l7:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:394.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8 {mso-list-id:995257658; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1105954008 -544977348 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l8:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l8:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l9 {mso-list-id:1298879375; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1627762130 69140481 69140483 69140485 69140481 69140483 69140485 69140481 69140483 69140485;} @list l9:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.5pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l9:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:160.5pt; text-indent:-18.0pt; font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l9:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.5pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l9:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.5pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l9:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:268.5pt; text-indent:-18.0pt; font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l9:level6 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.5pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l9:level7 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.5pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol;} @list l9:level8 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:376.5pt; text-indent:-18.0pt; font-family:”Courier New”; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l9:level9 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:412.5pt; text-indent:-18.0pt; font-family:Wingdings;} @list l10 {mso-list-id:1389186154; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1502241534 1177857312 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l10:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l10:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l10:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l10:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l10:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l10:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l10:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l10:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l10:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11 {mso-list-id:1625964115; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:910744578 1195138458 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l11:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l11:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l12 {mso-list-id:1656181446; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-410378980 233841132 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l12:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l12:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l12:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l12:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l12:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l12:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l12:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l12:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l12:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l13 {mso-list-id:1741947628; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1018821392 988304656 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l13:level1 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l13:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l13:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l13:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l13:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l13:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l13:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l13:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.8pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l13:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.8pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14 {mso-list-id:1863322279; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:241457604 403970908 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l14:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l14:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15 {mso-list-id:1906328972; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-286637474 -613503654 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l15:level1 {mso-level-number-format:alpha-upper; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l15:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16 {mso-list-id:1980381564; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-1889624646 193601386 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l16:level1 {mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l16:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17 {mso-list-id:2111390637; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:5650856 -472894544 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507 69140495 69140505 69140507;} @list l17:level1 {mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:88.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17:level2 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:124.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17:level3 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:160.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17:level4 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:196.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17:level5 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:232.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17:level6 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:268.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17:level7 {mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:304.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17:level8 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:340.5pt; text-indent:-18.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} @list l17:level9 {mso-level-number-format:roman-lower; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:right; margin-left:376.5pt; text-indent:-9.0pt; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} –>
KARACİĞER NAKLİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
                               DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
                               MADDE 1.
Derneğin adı ‘  Karaciğer Nakli Derneği’dir.  Merkezi Malatya’dır.
 
DERNEĞİN  FAALİYET ALANI
MADDE 2.
 
Dernek sağlık ve sosyal alanlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
MADDE 3.
Dernek, Karaciğer Nakli’nin tanıtmak, Karaciğer Naklinde başarıyı arttırmak,  organ bağışı bilincini oturtmak ve arttırmak, transplantasyon cerrahisi alanında çalışmalar yapmak, bu alandaki eğitim, bilimsel çalışma, araştırma, sağlık hizmetleri ve koordinasyon düzeyini ülke çapında yükseltmek,  üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek, alanının ve üyelerinin haklarını korumak, Türkiye Karaciğer Nakli’nin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak,  organ nakli olmaya aday veya  olan ve/veya bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.
                               Bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri
1.       Ülkemizde Karaciğer Naklinin tanınması ve transplantasyon cerrahisi alanında çalışmalar yapmak
2.       Karaciğer Nakli bilincini geliştirmek
3.       Karaciğer bağışı ve/veya organ bağışını arttırmak
4.       Karaciğer bağışı ve/veya organ bağışını arttırmak için koordinasyon sistemleri kurmak, burada çalışacak elemanların eğitimini sağlamak
5.       Karaciğer Nakli kapsamına giren konuları yurt çapında tanıtmak ve çözümlenmesini sağlamak
6.       Karaciğer Nakli alanını bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek
7.       Derneğin her türlü amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, üyelerinin ve uzmanlık alanının haklarının korunması amacıyla yargı, yasama ve yürütme organları nezdinde başvurularda bulunmak, görüş bildirmek, ihtar çekmek, gerekirse dava açmak
8.       Karaciğer Nakli uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve standardize edilmesi için çalışmak, bu amaçla yeterlik kurulu oluşturmak, sınavlar yapmak ve yeterlik belgesi vermek
9.       Karaciğer Nakli alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili tüm kurumların tıbbi ve kurumsal standartlarını geliştirmek ve desteklemek
10.   Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, Karaciğer Nakli alanında araştırma, inceleme, yayın yapmak, yayınları ve araştırmaları teşvik etmek, bu konularda destek almak, burs ve ödüller vermek
11.   Bu konularda çalışan transplantasyon cerrahi uzmanları ve benzeri ilgili kişileri dernek altında toplamak
12.   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak
13.   Çalışmaların dünya standartlarından geri kalmaması için ve dernek üyeleri arasındaki bilgi alışverişi ve bu konularla ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacıyla kongreler, konferanslar, seminerler, paneller, eğitim kursları ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenen benzer faaliyetlere katkıda bulunmak
14.   Karaciğer Nakli’nin kapsadığı tüm alanlarda en yüksek mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek ve sürdürmek, konu ile ilgili tanı ve tedavi protokolleri ve kılavuzlar hazırlamak
15.   Karaciğer Nakli alanında ulusal sağlık politikaları oluşturulmasına katkıda bulunmak
16.   İlgili mevzuat ile belirlenen kurallar çerçevesinde Karaciğer Nakli alanında epidemiyolojik, deneysel ve klinik araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu araştırmalara bilimsel ve maddi destek sağlamak, gerektiğinde araştırma merkezleri kurmak
17.   Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak , yardımlaşmak,  bilgi alışverişinde bulunmak, ortak kongre, kurs, sempozyum, seminer ve workshop’lar düzenlemek
18.   Üyelerin yurtdışında mesleki bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla geçici süreyle ilgili yerlere gitmelerini sağlamak
19.   Amacına uygun eğitim merkezleri ve üyelerin bir araya gelip, birlik beraberliğinin sağlanacağı lokal, misafirhane ve benzeri gibi yerleri açmak, bu amaçlarla taşınır ve taşınmaz mal edinmek, lüzümu halinde satmak ve bunları işletmek için gereken personeli tamin etmek
20.   Amacına uygun dergi, gazete, DVD,VCD, USB bellek, bilgisayar yazılımı ve benzeri gibi yazılı, sesli, görüntülü materyalleri, üyelerin ve tıp mensuplarının eğitimi amacıyla yayınlamak ve dağıtmak
21.   Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek
22.   Dernek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli durumlarda bankalardan kredi kullanmak
23.   Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek
24.   Derneğin amacına uygun ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernekler ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak
25.   Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak
26.   Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernekler ve Vakıflar Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek
27.   Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek
28.   Üyelerinin bireysel ve mesleksel sorunlarını çözmede yardımcı olmak
29.   Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve üyelerin bu etkinliklerden yararlanmasını sağlamak.
30.   Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek
 
ÜYELİKLER
                               MADDE 4.
Derneğin iki türlü üyesi vardır. Asil Üye ve Onursal üye.
Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.                                      Asil üyelik için aranan şartlar;
1.       Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
2.       18 yaşını bitirmiş olmak
3.       Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu veya üyesi olmasına mani hali bulunmamak
4.       Karaciğer Nakline ve Organ Nakline ilgi duymak ve bunun geliştirilmesini sağlamak için çalışmaya niyetli olmak
Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olması gereklidir.
Onursal üyelik :  Karaciğer Nakli konusunda katkılarda bulunmuş dernek üyesi olmayan  Türk ya da yabancı bilim adamları, derneğe maddi manevi katkı sağlayan özel ve tüzel kişiler Yönetim Kurulunun alacağı karar ile onursal üye olurlar. Onursal üyeler istedikleri taktirde ödenti verebilirler ve genel kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.
                              
 
ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL
MADDE 5.
 
Derneğe asil üye olabilmek için aşağıdaki belgelerle Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.
1) Başvuru Formu
2) Nüfus Cüzdanı Sureti ve Türk Vatandaşı olmayanlar için ikamet belgesi
3) İki adet 4,5 x 6 cm ebatlarında renkli fotoğraf
4) Giriş aidatının ödendiğine dair belge/makbuz
Başvurular başvuru tarihini izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır ve karar ilgiliye, başvuru kabul edilmemişse gerekçesi ile birlikte, yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyen kişilerin Genel Kurul’a itiraz hakları vardır, üyeliğe kabul ile ilgili son kararı Genel Kurul verir. Üyelik hakları Üyeliğe kabul kararının bildirilmesi ile başlar. Üyeliğe kabul edilenler, üye defterine kaydedilir.
 
ÜYELİK AİDATI
MADDE 6.
Giriş ve yıllık aidatı 50 TL den az olmamak koşuluyla Genel Kurul tarafından belirlenir. Asil üyelerin, üyelik haklarından yararlanabilmeleri için her yıl belirlenmiş olan üyelik aidatını derneğe ödemeleri zorunludur.
 
ÜYELERİN HAKLARI
MADDE 7.
Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üye kendi isteği ile dernekten istifa edebilir.
Dernek üyelerinin başlıca hakları ; Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılma, oy kullanma, dernek organlarına seçilebilme ve derneğin üyelerine tanıdığı imkanlardan yararlanabilme haklarıdır. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Onursal üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur.
Tüzel kişinin üye olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 8.
Dernek üyeleri aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ederler.
1) Genel Kurul tarafından belirlenmiş olan yıllık aidatı düzenli olarak ödemek
2) Dernek düzenine uymak, derneğin tüzüğüne ve amacına uygun davranmak, amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak
3) Mesleğini ve dernekle ilgili çalışmalarını bilimsel ve etik değerler çerçevesinde yürütmek
4) Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlara uymak
5) Geçerli mazeretleri dışında Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve derneğin yardımcı organları tarafından verilen görevleri yerine getirmek
 
                               ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
                               MADDE 9.
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelik çıkma ve çıkarılma ile son bulur.
1.       Çıkma : Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
2.       Çıkarılma :  Aşağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir:
·         Derneğin onur, haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak
·         Yüz kızartıcı eylemlerden hüküm giymek
·         Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak
·         Derneği bölücü işlemlere girişmek
·         Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
·         Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
·         Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek
·         Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
·         Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
                              
 
 
 
 
DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 10.
Derneğin Organları aşağıda belirtilmiştir.
A)     Genel Kurul
B)      Yönetim Kurulu
C)      Denetim Kurulu
D)     Yardımcı Organlar
                                GENEL KURUL
MADDE 11.
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul;
1.       Bu tüzükte belli edilen zamanlarda olağan
2.       Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul 3 yılda bir Mart ay’ı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü herhangi bir ilde de yapılabilir.
Yönetim kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
                               ÇAĞRI USULÜ
                               MADDE 12.
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
               
TOPLANTI USULÜ
                MADDE 13.
Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel Kurul’da yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
 
 
 
GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
MADDE 14.
Genel Kurulda aksine karar alınmamışsa oylama açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 15.
                               Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1)      Dernek Organlarını seçmek
2)      Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak
3)      Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşerek onaylamak veya red etmek ve  Yönetim Kurulunu ibra etmek
4)      Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi ve çalışma programını görüşerek aynen veya değiştirilerek kabul etmek
5)      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek
6)      Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylamak
7)      Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilip verilmeyeceğini, verilecek ise bu  ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları belirlemek
8)      Dernek amblemini değiştirmek
9)      Giriş ve Yıllık üye aidatını belirlemek
10)   Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasına karar vermek
11)   Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek
12)   Dernek amaçlarına yönelik vakıf kurmak veya başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek
13)   Derneğin feshine karar vermek
14)   Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak
15)   Derneğin şubeler açmasına ve mevcut şubelerin kapatılmasına karar vermek ve bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek
16)   Derneği amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletme, sağlığa yönelik ticari işletme ve sosyal tesisler kurulması için Yönetim Kuruluna yetki vermek
17)   Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
               
A)     YÖNETİM KURULU
MADDE 16.
Yönetim Kurulu derneğin yürütme organı olup, tüzel kişiliğini temsil eder. Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oy ile üç yıl süreyle seçilir. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy aldığı taktirde, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kur’a çekilir. Yönetim Kurulunca seçilen üyeler kendi aralarında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Görev dağılımı konusunda Yönetim Kurulu üyeleri arasında uzlaşma olmaması durumunda, her pozisyon için  gizli oylama ile seçim yapılır. Üst üste üç dönemden fazla yönetim kurulu üyeliği yapılamaz. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinin istifa ya da başka nedenlerden dolayı boşalması halinde Genel Kurul’daki oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Yedek üyenin görevi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, gerekirse Yönetim Kurulu içerisinde yeniden görev dağılımı yapılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri tarafından 30 gün içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır.
Yönetim Kurulu yılda 4 defadan az olmamak kaydıyla gerekli gördüğü zamanlarda ve tüm üyelere haber vererek toplanır.Toplantılar üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır.  Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde , başkanın oyu yönünde karar alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına bir yılda üst üste 3 kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır.
 
 
 
 
 
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 17.
1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
2) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak.
3) Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek.
4) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak , üyelere ve ilgili yerlere bildirmek.
5) Her yıl faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak
6) Bütçenin uygulanmasını sağlamak
7) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak
8) Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, lokal açmak, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, iktisadi, sağlıkla ilgili ticari ve sosyal işletmeler ile vakıflar kurmak veya bir vakfın kurucu üyeliğine katılmak
9) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarmaya karar vermek, onursal üyeleri belirlemek
10) Dernek çalışmalarını yürütmek amacıyla kalıcı ve geçici süreli ücretli personel çalıştırmak, hizmet satın almak ve bunların ücretlerini belirlemek
11) Dernekler mevzuatının gerektirdiği defterleri usulüne uygun şekilde tutmak
12) Dernek tüzüğünde belirtilen amaç  ve çalışma konularını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak, bu amaçla kurul, komite, görev grubu ve çalışma grubu gibi yardımcı organlar kurmak, başkan ve üyelerini atamak, faaliyetlerini denetlemek ve gerektiğinde lağvetmek
13) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
14) Gerekli görülen yerlerde şube açılması için Genel Kurul’a teklifte bulunmak ve şube kurucu üyelerini atamak, şubelerin faaliyetlerini denetlemek ve koordine etmek, gerektiğinde Şube Yönetim Kurullarını görevden almak ve şubelerin feshi için Genel Kurul’a öneride bulunmak
15) Yönetim Kuruluna bağlı yardımcı organlar, temsilcilikler ve dernek şubelerinin çalışmalarını düzenleyen ve dernek faaliyetleri için gerekli görülen yönetmelik ve yönergeler hazırlamak
16) Dernek çalışmalarının ve derneğe bağlı yardımcı organların faaliyetlerinin yürütülmesi için gerektiğinde profesyonel eleman ve kuruluşlar ile sözleşme imzalamak ve bu sözleşmelerin gerektirdiği maliyetleri karşılamak
17) Genel Kurul’un verdiği yetki ve ilgili mevzuatın izin verdiği kurallar çerçevesinde derneğin amacı ile ilgili federasyonlara, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olması veya ayrılması ile ilgili işlemleri yürütmek
18) Derneğin amaçları doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile, gerçek ve tüzel kişilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek
19) Benzeri yurtdışındaki kuruluşlar ile ilişkide bulunmak için yetkili makamlar nezdinde gerekli müracaatlarda bulunmak
20) Dernek faaliyetlerinin kolaylaştırılabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için gerekli durumlarda bankalardan kredi kullanmak
21) Dernek tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere kongre, okul, kurs, çalıştay, seminer, sempozyum, konferans, panel ve bilimsel ve eğitsel toplantılar ile çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve yayınlar yapmak
22) Yapılacak bilimsel, eğitsel ve mesleki etkinliklere ilişkin yıllık veya daha uzun süreli programlar yapmak, gerekirse bu etkinlikler için dernek yardımcı organlarına, şubelerine ve üyelerine yetki vermek
23) Alanı ile ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak, araştırma projelerini ve yayınları desteklemek, burs vermek, üyelerini yurtiçi ve yurtdışı bilimsel derneklere üye yapmak
24) Karaciğer nakli, organ nakli ve organ bağışı konularında farkındalığı, bilgi, bilinç düzeyini arttırmak için diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve topluma yönelik çalışmalar yapmak ve koruyucu sağlık hizmetlerinde bulunmak
25) Derneğin her türlü amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirilmesi, üyelerinin ve uzmanlık alanlarının haklarının korunması amacıyla yargı, yasama, yürütme organları nezdinde başvurularda bulunmak, görüş bildirmek, ihtar çekmek, gerekirse dava açmak
26) Üyelerden aidat toplamak, derneğe borçlarını ödemeyen üyeleri veya üçüncü kişileri kanuni yoldan takip etmek
27) Tüzük değişikliği için Genel Kurul’a öneride bulunmak
28) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
29) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 
C) DENETİM KURULU
MADDE 18.
Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üyeleri arasından üç yıllık süre için seçilen 3 Asıl ve 3 Yedek Üyeden oluşur. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy aldığı taktirde, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kur’a çekilir. Denetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Üst üste 3 dönemden fazla Denetim Kurulu üyeliği yapılamaz.
Denetim Kurulu Asıl üyeliğinin istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalması halinde, Genel Kuruldaki oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.  Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Denetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Denetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır.
 
DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 19.
Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde yer alan amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı, işlemlerin dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapılıp yapılmadığını, hesap, defter ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Üç yıllık faaliyet dönemi sonunda hazırlanan denetim raporu, Genel Kuruldan en geç 7 gün önce Yönetim Kuruluna verilir ve bu rapor Genel Kurulda Denetim Kurulu başkanı veya bir üyesi tarafında sunulur. Denetleme sırasında kanun, yönetmelikler ve dernek tüzüğüne aykırı işlemlerin tespit edilmesi halinde, denetim Kurulu Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma hakkına sahiptir.
 
YARDIMCI ORGANLAR
MADDE 20.
Dernek çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla, sürekli veya sınırlı süreyle görev yapan kurul, komite, komisyon, görev grubu ve çalışma grubu gibi yardımcı organlar oluşturulur. Yardımcı organlar, Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak ve Yönetim Kurulunun denetiminde görev yaparlar. Yönetim Kurulu, yardımcı organların başkanları veya başkanın mazereti durumunda üyelerinden birisi, alanları ile ilgili konuların görüşüldüğü Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılabilir. Ancak oy kullanma hakları yoktur ve karar defterini imzalayamazlar. Aşağıdakilere ek olarak yönetim Kurulu tarafından değişik görevler sahip yardımcı organlar kurulabilir.
1)      Bilimsel Çalışma Grupları : Dernek tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Karaciğer Nakli, Organ Nakli ve Organ bağışı ile ilgili konularda bölgesel, yurt genelinde veya uluslararası epidemiyolojik, klinik ve deneysel araştırma ve çalışmalar yapmak, bilgi üretmek ve yaymak, ilgili konularda Türkiye’ye ait bilimsel ve klinik uygulama standartları saptamak, kılavuzlar hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve dernek bünyesindeki diğer yardımcı organlara danışmanlık yapmak ve sağlık politikaları oluşturmak amacıyla bilimsel çalışma grupları kurulur. Çalışma Gruplarının kurulması ve faaliyetlerine ilişkin konular Yönetim Kurulu tarafında çıkarılan bir yönetmelik ile belirlenir.
2)      Dergi ve Yayın Kurulu : Yönetim Kurulu tarafından atanan bir başkan ve yeterli sayıda üyeden oluşur. Derneğe ait bir yayın organı çıkarmak, dergiyi ve eklerini düzenli olarak yayınlamakla görevlidir. Kurul Başkanı derginin editörüdür. Kurul ayrıca derneğe ait yayın, kitap ve broşürleri de hazırlık aşamasında kontrol ve koordine eder, yayın için Yönetim Kurulunun onayına sunar.
3)      Yeterlilik Kurulu : Karaciğer Nakli uzmanlık eğitiminin standartlarını oluşturmak, korumak ve yükseltmek, kalite denetimi sağlamak, akreditasyon çalışmalarında bulunmak, uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart sınav yapmak, Karaciğer Nakli yeterlilik belgesini vermek ve sürekli tıp eğitimi etkinliklerine katılımı özendirmek ve denetlemek amacıyla derneğe bağlı olarak faaliyet gösteren özerk bir kuruldur. Kurulun üyeleri, organları, çalışma alanları ve usulleri, görev ve yetkileri Yeterlilik Kurulu Yönergesi ile düzenlenir.
 
ŞUBELER
MADDE 21.
Şubeler, dernek amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birimdir.
 
ŞUBELERİN KURULUŞU
MADDE 22.
Şubeler Derneğin en az 15 Asil üyesinin ikamet ettiği bir il veya birkaç ilden oluşan bir bölgede, dernek Genel Kurulundan alınan kuruluş kararına istinaden dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen en az üç kişilik ‘kurucular kurulu’ tarafından kurulur. Kurucu üyeler, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler ile başvururlar. Bu başvuruya dernek tüzüğü de eklenir. Şubeler dernek tüzüğünü aynen kabul etmek zorundadırlar. Sadece şubenin yeri ve adresi yazılı olan maddede değişiklik yapılabilir.
 
ŞUBELERE ÜYELİK
MADDE 23.
Bu tüzükte Madde 4.’de belirtilen Asil üyelik koşullarına uygun herkes, gene Madde 5. de belirtilen belgeler ile  şubeye üye olabilir. Üyelik başvurusu, şube Yönetim Kurulu tarafından en geç 30 gün içinde görüşülerek karara bağlanır ve karar, başvuru kabul edilmemişse gerekçesi ile birlikte, ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyen kişilerin şube Genel Kurul’una itiraz hakları vardır. Üyeliğe kabul ile ilgili son kararı Genel Kurul verir.
Şube üyelerinin her yıl belirlenmiş olan üyelik aidatını şubeye ödemeleri zorunludur. Yıllık aidat, dernek üyelik aidatından daha fazla olamaz. Şube üyeleri, üye defterine kaydedilir ve güncel üye listeleri her yıl Ekim ayına kadar dernek Yönetim Kuruluna bildirilir.
Her üye yazılı olarak bildirmek koşuluyla şube üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Medeni haklar ile dernekler kanununun belirttiği nedenlerle derneklere üye olma hakkının kaybedilmesi durumunda şube üyeliği kendiliğinden sona erer. Ayrıca Madde 9’ da belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde şube üyeliğine şube Yönetim Kurulu kararı ile son verilebilir.
DERNEK İLE İLİŞKİLER
MADDE 24.
Şubeler bu tüzükle ve sonradan yapılabilecek tüzük değişiklikleriyle dernek Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. Dernek Yönetim Kurulunun şubeler üzerinde idari, mali ve bilimsel yönden her zaman ve her şekilde denetim ve inceleme yetkisi vardır. Dernek Yönetim Kurulu, gerektiğinde salt çoğunlukla karar alarak şubelerin Yönetim Kurullarını geçici veya kesin olarak işten el çektirebilir.
Şubelerin tüzük amaçlarının gerçekleşmesine yönelik çalışmalarına dernek Yönetim Kurulu tarafından bilimsel ve maddi destek yapılabilir. Şubeler dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan müşterek çalışma programlarına uymak, dernek çalışmalarını her türlü olanakları ile maddi ve manevi olarak desteklemek ve yıllık çalışma programlarını tatbik etmek hususunda dernek Yönetim Kurulu ile işbirliği yapmak zorundadır.
Şubelerin genel çalışma programı içerisindeki faaliyetleri mahallidir. Hiçbir şube, diğer bir şubeyi veya dernek Yönetim Kurulunu ilzam edecek faaliyetlerde bulunamaz.
 
ŞUBELERİN KAPATILMASI
MADDE 25.
Dernek tüzüğüne, amacına ve çıkarlarına, dernek Yönetim Kurulu kararlarına ve ilgili mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan veya dernek amacını gerçekleştirmek için yeterli çalışma yapmayan şubeler, dernek Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine veya resen dernek Genel Kurul kararı ile kapatılabilir. Ayrıca dernek Genel Kurul kararı ile tüm şubelerin faaliyetlerine son verilebilir. Herhangi bir nedenle kapanan şubenin defterleri, kayıtları, taşınır ve taşınmaz malları ile parası genel merkeze teslim edilir. Teslim işlemi, şubenin son Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa, bu mallar yeni şubeye devredilir.
 
 
 
 
 
ŞUBENİN ORGANLARI
MADDE 26.
Şubeler aşağıdaki organlardan oluşur :
A)     Şube Genel Kurulu
B)      Şube Yönetim Kurulu
C)      Şube Denetim Kurulu
 
A)     ŞUBE GENEL KURULU
MADDE 27.
Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar ve denetim organı olup, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu üç yılda bir olağan olarak, veya Şube Yönetim Kurulu veya Şube Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda aldığı kararla olağanüstü olarak toplanır. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını dernek Genel Kurul’undan en az 2 ay önce tamamlamak zorundadır. Genel Kurullarını zamanında yapmayan şubeler hakkında soruşturma başlatılır. Genel Kurul çağrı usülü, toplantı yeter sayısı, toplantının yapılış usulü, toplantıda görüşülecek konular, oy kullanma, karar alma usulleri ve nerelerde toplanabileceği dernek Genel Kurulu gibidir.  Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, Genel Kurul Sonuç Bildirimi toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek Yönetim Kuruluna gönderilir.
 
ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 28.
a) Tüzükte belirtildiği şekilde dernek amacına yönelik çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak
b) Şube organlarını seçmek
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşerek onaylamak veya red etmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek
d) Yönetim Kurulu tarafından gelecek dönem için hazırlanan bütçeyi ve çalışma programını görüşerek, aynen veya değiştirerek kabul etmek
e) Şubenin diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebepler ile her zaman görevden almak
f) Şubenin hesaplarını tetkik ve tasdik etmek
g) Şube üyeliğine kabul edilmeyenlerin veya üyelikten çıkarılanların itirazları hakkında son kararı vermek
h) Giriş ve yıllık üyelik aidatı belirlemek
i) Şube Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen diğer önerileri karara bağlamak
j) Gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu’na ek görev ve yetki vermek
k) Şubenin feshi ve şube mallarının genel merkeze devri için dernek Genel Kurula öneride bulunmak
 
B)      ŞUBE YÖNETİM KURULU
MADDE 29.
Şube Genel Kurulu tarafından üç yıllık süreyle seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy aldığı taktirde, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kur’a çekilir. Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin, dernek asil üyesi olmaları gerekir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Şubeyi ve Yönetim Kurulunu, şube başkanı temsil eder. Şube Yönetim Kurulu üyeliğine sayısal sınırlama olmaksızın yeniden seçilmek mümkündür.
Yönetim Kurulu asıl üyeliğinin istifa ya da başka nedenlerden dolayı boşalması halinde Genel Kurul’daki oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri tarafından 30 gün içinde Genel Kurul toplantıya çağırılır.
Şube Yönetim Kurulu yılda 4 defadan az olmamak kaydıyla gerekli gördüğü zamanlarda ve tüm üyelere haber vererek toplanır. Toplantılar üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır.  Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oyu yönünde karar alınır. Şube Yönetim Kurulu toplantılarına bir yılda üst üste 3 kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır.
 
ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 30.
Şube Yönetim Kurulu, şubeye ait ve şube kapsamında kalmak ve tüzük, dernek Yönetim Kurulu kararları ve ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla her türlü işlemi yapmaya yetkilidir. Şube Yönetim Kurulu aldığı kararlardan dolayı üyelerine, yasalara ve 3. Şahıslara karşı doğrudan sorumludur.
a) Tüzükte belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapmak
b) Şube Genel Kurul’unu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek
c) Şube Genel Kurul’unda alınan kararları uygulamak
d) Dernek Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri yerine getirmek
e) Şube adına gelir tahsis etmek, harcamalara karar vermek, şubenin gelir ve gider hesaplarını tutmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak
f) Şubeye üye alınmasına ve son karar Şube Genel Kurul tarafından verilmek üzere üyelikten çıkarmaya karar vermek
g) Şube merkez işlerini yürütmek için bina kiralamak, ücretli personel çalıştırmak, hizmet satın almak
h) Üyelerinin mesleki gelişmelerini sağlamak ve aralarındaki bağları güçlendirmek için bilimsel, eğitsel ve sosyal toplantılar düzenlemek
i) Mesleki ve bilimsel etkinliklere ilişkin yıllık programlar hazırlamak ve dernek Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak
j) Karaciğer nakli, organ nakli ve organ bağışı konularında farkındalığı, bilgi ve bilinç düzeyini artırmak için diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve topluma yönelik çalışmalar yapmak
k) Derneğin amaçları doğrultusunda ve Dernek Yönetim Kurulunun onayı ile şubenin bulunduğu bölgedeki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle ilişki kurmak ve sürdürmek
l) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 
ŞUBE DENETİM KURULU
MADDE 31.
Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından üç yıl süre ile seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy aldığı taktirde, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kur’a çekilir. Şube Denetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Şube Denetim Kurulu üyeliğine sayısal sınırlama olmaksızın yeniden seçilmek mümkündür.
Şube Denetim Kurulu asıl üyeliğinin istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalması halinde, Genel Kuruldaki oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.  Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Şube Denetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.  Şube Denetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste iki kez katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır.
 
 
 
 
 
ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 32.
Şube Denetim Kurulu, şubenin dernek tüzüğünde yer alan amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı, işlemlerin dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapılıp yapılmadığını, hesap, defter ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve toplandığında Şube Genel Kuruluna sunar. Denetleme sırasında kanun, yönetmelikler ve dernek tüzüğüne aykırı işlemlerin tespit edilmesi halinde, Şube Denetim Kurulu, Şube Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma hakkına sahiptir. Ayrıca dernek Denetim Kurulunun da şube işlemlerini denetleme yetkisi vardır.
 
DERNEĞİN GELİRLERİ, GİDERLERİ VE MALİ HÜKÜMLER
DERNEĞİN HESAP DÖNEMİ
MADDE 33.
Derneğin hesap dönemi 1 takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yıl sonunda ( 31 Aralık) işletme hesabı esasına göre kayıt tutulması halinde Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen ‘İşletme Hesabı Tablosu’, bilanço esasına göre kayıt tutulması durumunda ise Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
MADDE 34.
a)      Üye aidatları
b)      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile  derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
c)       Dernek tarafından düzenlenen kongre, okul, kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel, eğitsel ve sosyal toplantılardan elde edilen gelirler
d)      Dernek tarafından düzenlenen sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler
e)      Dernek tarafından düzenlenen piyango gelirleri
f)       Dernek tarafından yapılan yayınlar, araştırmalar ve basılan kitap ve dergilerden elde edilen gelirler
g)      Dernek internet sayfası ile basılı elektronik yayınlardan elde edilen gelirler
h)      Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malvarlıklarından elde edilen gelirler
i)        Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine  uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
j)        Derneğin sahip olduğu iktisadi ve ticari işletmelerden, sosyal tesislerde, vakıflardan, ortaklıklardan ve ortak girişimlerden elde edilen gelirler
k)      Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar
l)        Diğer gelirler
 
DERNEĞİN GİDERLERİ
MADDE 35.
a)      Genel Kurul giderleri
b)      Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu giderleri
c)       Dernek yardımcı organlarının faaliyetleri için gerekli olan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan giderler
d)      Yönetim Kurulu kararı ile dernek şubelerine yapılan ödemeler
e)      Yönetim Kurulu kararı ile dernek temsilcilerine yapılan ödemeler
f)       Kongre ve diğer bilimsel ve eğitsel ve sosyal toplantıların organizasyonu için gerekli masraflar
g)      Sosyal faaliyet organizasyonu için gerekli masraflar
h)      Organ nakli, Karaciğer Nakli ve Organ bağışı konusunda diğer sağlık çalışanlarına, hastalara, topluma yönelik yapılan etkinliklerin giderleri
i)        Organ nakli, Karaciğer Nakli ve Organ bağışı konularında faaliyet gösteren diğer dernek, topluluk, federasyon vb. yapılan katkı giderleri
j)        Derneğin yayın organı veya Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılacak diğer dergi, kitap, broşür, bülten ve yayınların giderleri
k)      Burs, yayın desteği ve araştırma giderleri
l)        Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyelerinin ulusal ve uluslararası derneklere üyelik giderleri
m)    Yönetim Kurulu kararı ile derneği temsilen ulusal ve uluslararası toplantılara katılan üyelerin masrafları
n)      Dernek merkezine ve diğer taşınmazlara ait kira, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet vb. giderleri
o)      Büro malzemeleri ve demirbaş giderleri
p)      Kamu görevlisi olmayan dernek Yönetim ve Denetim kurulları başkan ve üyelerine ödenecek her türlü ücret, ödenek, yolluk ve tazminat
q)      Personel, maaş, sigorta ve ulaşım giderleri
r)       Muhasebe ve hukuk danışmanlığı giderleri
s)       Sekreterya hizmeti ve proje danışmanlığı giderleri
t)       Dernek internet sayfası ve haberleşme giderleri
u)      Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği giderler
 
 
 
 
 
 
 
GELİR VE GİDERLERİN İZLNEMESİNDE UYULACAK İLKELER
MADDE 36.
Derneğin her türlü geliri ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde alındı belgesiyle toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için ise (Dernekler Yönetmeliği Ek 13’de örneği bulunan) ‘Gider makbuzu’ veya ‘ Banka Dekontu’ gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği Ek 14’te bulunan) ‘Ayni Yardım Teslim Belgesi’ ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği Ek 15’te bulunan) ‘ Ayni Bağış Alındı Belgesi’ ile kabul edilir.
Alındı ve harcama belgeleri usulüne uygun şekilde deftere kaydedilir ve beş yıl süre ile saklanır.
Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurul kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek 19’da yer alan) ‘Yetki Belgesi’ dernek tarafından ‘iki nüsha’ olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok 1 yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
 
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘Alındı Belgeleri’ (Dernekler Yönetmeliği Ek 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Derneğin nakit varlığı, Yönetim Kurulunun kararıyla dernek adına milli bankalara mevduat olarak yatırılır ve/veya devlet tahvili ya da hazine bonosu alınarak bir bankanın kasasında dernek adına saklanır. Devlet güvencesi olmayan tahvil veya diğer yatırım araçlarına para yatırılamaz. Bankalardan para çekilmesinde başkan ve/veya sayman üyenin imzası gereklidir.
 
YARDIM VE İŞBİRLİĞİ
MADDE 37.
Dernek, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na uygun olarak tüzüğünde belirtilen amacı ve bu amaca yönelik çalışma konularını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, sendikalardan ve meslek kuruluşlarından maddi yardım alabilir ve Yönetim Kurulu kararı ile adı geçen kurum ve kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir. Dernek 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projeler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni ya da nakdi katkı alabilir.
 
YURTDIŞINDAN YARDIM ALINMASI
MADDE 38.
Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.
 
DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ
MADDE 39.
Dernek amacına uygun faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu kararı ile ticari bankalardan, finans kuruluşlarından, gerçek ve tüzel kişilerden kredi / borç alabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
ŞUBELERİN GELİR VE GİDERLERİ
MADDE 40.
Şubelerin gelir ve giderleri kendilerine aittir. Şube gelirleri üye aidatları, bağışlar ve düzenlenen bilimsel ve sosyal toplantılardan sağlanır. Dernek tüzüğünde yer alan mali hükümler, şube ve çalışma alanı kapsamında kalmak üzere şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.  Şube faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, gerekirse Yönetim Kurulu kararı ile dernek bütçesinden şubelere pay ayrılabilir veya şube gelirlerinden dernek bütçesine para aktarılabilir. Şubeler hiçbir şekilde borçlanamaz.
 
BEYANNAME VERİLMESİ
MADDE 41.
Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek 21’de bulunan)  ‘Dernek Beyannamesi’ dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir. Şubeler, mülki idare amirliğine verdikleri beyannamenin bir örneğini dernek Yönetim Kuruluna da vermek zorundadır. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda beyannamede belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığı’nın ve derneğin internet sayfasında yayımlanır.
 
DEFTER VE KAYITLAR
DEFTER TUTMA ESASLARI
MADDE 42.
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin mevzuatta belirtilen sınırı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, yıllık brüt gelirin üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşmesi halinde, takip eden yıldan itibaren işletme esasına dönülebilir.  Mevzuatta belirtilen sınıra bağlı kalmaksızın, Yönetim Kurulu kararı ile de bilanço esasına göre defter tutulabilir. Dernek şubeleri, dernekle aynı esasta defter tutarlar. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükmüne göre defter tutulur.
 
TUTULACAK DEFTERLER
MADDE 43.
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.
A)     İşletme hesabı esasında tutulacak defterler :
1)      Üye kayıt defteri : Derneğe üye olanların kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.  Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenebilir.
2)      Karar defteri : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
3)      Evrak kayıt defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar, çıktısı alınmak kaydıyla saklanır.
4)      İşletme Hesabı defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5)      Alındı Belgesi Kayıt defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6)      Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.
Alındı belgesi kayıt defteri ile Demirbaş Defteri’nin tutulması zorunlu değildir.
B)      Bilanço esasında tutulacak defterler:
1)      (A) bendinin, 1,2,3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler, bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2)      Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usülü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
 
 
DEFTERLERİN TASDİKİ
MADDE 44.
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına, sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER
MADDE 45.
a)      Genel Kurul  Sonuç Bildirimi : Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ( Dernekler Yönetmeliği Ek 3 ‘te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi  ve ekleri mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul Sonuç Bildirimine ;
i.                     Divan heyeti tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği
ii.                   Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu tarafından imzalanmış örneği eklenir.
b)      Taşınmazların bildirilmesi : Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde Dernekler Yönetmeliği Ek 26’da sunulan ‘Taşınmaz Mal Bildirimi’ doldurulmak suretiyle  mülki idare amirliğine bildirilir.
c)       Yurtdışından  Yardım Alma Bildirimi : Dernek tarafından yurtdışından yardım alınacak olması durumunda, yardım alınmadan önce Dernekler Yönetmeliği Ek 4’te bulunan ‘Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’ iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
d)      Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği Dernekler Yönetmeliği Ek 23’te belirtilen ‘Proje Bildirimi’ne eklenerek, protokol tarihini izleyen 30 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
e)      Değişikliklerin Bildirilmesi : Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek 24’te belirtilen) ‘ Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi’; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler      ( Dernekler Yönetmeliği Ek 25’te belirtilen) ‘ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi’ doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
TEMSİLCİLİK
MADDE 46.
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel kurulunda temsil edilmez.
 
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
MADDE 47.
Derneğin iç denetimi, Denetim Kurulu tarafından yılda en az bir defa yapılır.  Genel Kurul veya Yönetim Kuruluda, gerek görülen hallerde iç denetim yapabilir veya bağımsız denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 48.
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin hazır bulunması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.  Genel Kurulda değişiklik teklifleri maddeler ve /veya bir bütün halinde açık olarak oylanır. Değişiklik tekliflerini kabul edilmesi için toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin oyu gerekir.
 
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ
DERNEĞİN FESHİ
MADDE 49.
Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda fesih oylaması açık olarak yapılır.
DERNEĞİN TASFİYESİ
MADDE 50.
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.  Bu işlemlere feshe uygun Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına ‘Tasfiye halinde Karaciğer Nakli Derneği’ ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mali ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklarının hangi kurum veya kuruluşa devredileceği fesih kararı alan Genel Kurul tarafından belirlenir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, tasfiye kurulu tarafında durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
                               MADDE 51.
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
YÜRÜRLÜLÜK
MADDE 52.
Bu tüzük değişiklikleri 27 Mart 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan                                                YAMAN TOKAT
Başkan Yardımcısı            SEZAİ YILMAZ
Genel Sekreter                                DENİZ BALCI
Sayman                                               BURAK IŞIK
Üye                                       REMZİ EMİROĞLU
 
 
 
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN
VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ
SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin adı “ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında ilk defa bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre uzman kadrolarına atanmalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından, yabancı dil okutmanı ve çevirici kadroları için yapılacak sözlü sınavı; diğer kadrolar için yapılacak yazılı sınavı; yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için yapılacak sözlü sınav ve sözlü sınav sonucu başarılı olanlar için senato kararı olması halinde yapılacak yazılı sınavı,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
(4) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.
(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
(6) Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu ilanlarda belirtilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 7 – (1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olan tabip veya uzman tabip araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında Sağlık Bakanlığına, uzman olduklarının bildirildiği tarihten sonraki ilk Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının, kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişkileri kesilmeksizin araştırma görevlisi olarak görev yapmaya devam ederler.
(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak,
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.
(4) Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak,
b) Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
(5) Uzman ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosuna başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak gerekir.
(6) Çevirici kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) En az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az bir dilde 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine “giriş sınavı tarihi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; yabancı dil okutmanı, çevirici kadrolarında adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı olarak yapılır. Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Ancak senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü ile yazılı sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
(2) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.
(3) Sözlü sınav sonuçları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılırlar ve değerlendirme aşamasına geçemezler.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – (1) Sınav jürisi değerlendirmesinde; yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – (1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yayım tarihinden önce ilan eden öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda önceki Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu yürütür.
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/7/2008
26953
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
19/9/2009
27354
2-
9/3/2010
27516
3-
4/3/2014
28931
4-
26/12/2014
29217
5-
24/1/2015
29246